Darom/juosta
Ką sako naujoji katecheto tarnystė?

naujojiDievo žodžio sekmadienį popiežius Pranciškus šešiolika tikinčių pasauliečių, moterų ir vyrų, paskyrė lektoriais ir katechetais. Skyrimai suteikti pirmą kartą ir pagal naujas apeigas. Tačiau katechetai jau darbuojasi daug amžių, kas pasikeitė? Atsakyti padeda Pranciškaus paaiškinimai ir pačios apeigos, kuriomis šios tarnystės įsteigiamos ir suteiktos.

2021 gegužės 10 dieną popiežius Pranciškus apaštaliniu laišku „Antiquum ministerium“ įsteigė katecheto tarnystę, skirtą pasauliečiams vyrams ir moterims. Laiške popiežius išdėsto savo sprendimo motyvus, kuriuos, beje, galima aptikti ir lektoriaus bei akolito tarnystes moterims išplėtusio apaštalinio laiško „Spiritus Domini“ lydėjusiame paaiškinamajame rašte Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektui.
Pranciškus, viena vertus, pabrėžia „atnaujintą supratimą apie pasauliečių įsipareigojimo svarbą evangelizacijos darbe“ Bažnyčioje ir „būtiną pripažinimą, kad yra pasauliečių ir moterų, kurie dėl savo krikšto jaučiasi pašaukti bendradarbiauti katechezės tarnystėje“. Vatikano II Susirinkime kalbėta apie didesnį tikinčiųjų dalyvavimą ir vaidmenį liturgijoje. Todėl netrukus po jo, 1972 metų rugpjūčio 15-ąją Paulius VI paskelbė apaštalinį laišką „Ministeria quadem“, cituojamą ir Pranciškaus, kuriame pažymėjo, jog lektoriaus ir akolito tarnystės, tapusios pasirengimo diakonatui ir kunigystei etapais, kadaise buvo atliekamos ir pasauliečių, to vėl reikia. Jis sugrąžino šioms tarnystėms savarankišką statusą, atskirą nuo pasirengimo kunigystei, tad atvirą visiems tinkamiems krikštytiems vyrams. Kaip minėta, popiežius Pranciškus nustatė, kad į šias tarnystes turi būti pakviestos ir moterys. Katecheto tarnystė vadovaujasi tokiu pat pagrindu.

Pauliaus VI laiške, yra pabrėžta dar viena esminė aplinkybė, kuri ryški ir popiežiaus Pranciškaus laiške: tai Bažnyčios ir jos bendruomenės naudai įsteigtų tarnysčių skirtingumas nuo tarnystės, kuri priimama per sakramentinį įšventinimą, kaip kad kunigystė. Įsteigtas tarnystes priėmę pasauliečiai nėra žemesnio laipsnio kunigai, jų tarnystės turi savo ir atskirą vertę. Iš kitos pusės, jas priėmę tikintieji pažada nuolatinį ir aukštesnio lygio įsipareigojimą, nei ankstesniame katechetiniame darbe.

Taip pat įsteigtosios pasauliečių tarnystės nepakeičia ir nekonkuruoja su šventimais perduotomis tarnystėmis. „Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. (... ) Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui“, – rašė korintiečiams Paulius kuris tuoj po to Bažnyčiai aprašyti taip pat pasitelkė vientiso kūno, kuriam reikalingi visi jo nariai, palyginimą (žr. 1 Kor 12)
Dievo žodžio sekmadienio Mišiose matyti, jog naujosios katechetų tarnystės įsteigimo ir suteikimo apeigos išlaiko tą pačią tvarką, kuria jau anksčiau vyrams buvo suteikiama lektoriaus ar akolito tarnystė, o šį Dievo žodžio sekmadienį – ir moterims. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija parengė katecheto tarnystės apeigas lotynų kalba ir paskelbė 2021 gruodžio 3-iąją. Dievo žodžio sekmadienio Mišiose buvo naudojamas vertimas italų kalba ad experimentum, tik tai progai. Vėliau visur bus parengti oficialūs tekstai.

Visų pirma kiekvienas kandidatas į katecheto tarnystę buvo pašauktas vardu – nes tai nėra anoniminės funkcijos ar tiesiog darbas, bet savo pašaukimo ir užduoties konkrečioje bendruomenėje išpildymas. Pranciškus paaiškinime apie katecheto tarnystę akcentuoja, kad tai gyvenimo liudijimas, primena šventus katechetus, dėl tikėjimo paaukojusius ir gyvybę. „Štai aš“ – atsakė vardais pašaukti kandidatai. Po to būsimi katechetai išklausė popiežiaus paraginimą. Vyskupijose – tai vyskupo vaidmuo.

Priminęs apie Bažnyčios misiją skelbti Evangeliją ir kad visi pakrikštytieji, kaip Kristaus kunigo, pranašo ir karaliaus, misijos dalininkai, aktyviai dalyvauja Bažnyčios gyvenime, popiežius sakė:

„Dabar jūs, kurie jau aktyviai dirbate krikščionių bendruomenės labui, esate pašaukti nuolatinei katechetų tarnystei, kad dar intensyviau gyventumėte apaštališka dvasia, sekdami pavyzdžiu tų vyrų ir moterų, kurie padėjo Pauliui ir kitiems apaštalams skleisti Evangeliją.


Tegul jūsų tarnystė visada būna įsišaknijusi giliame maldos gyvenime, paremta tvirta doktrina ir gaivinama tikro apaštališko entuziazmo. Į Bažnyčią atvesite žmones, kurie galbūt gyvena toli nuo jos; dosniai ir atsidavusiai bendradarbiausite skleisdami Dievo žodį; nuolat puoselėsite vietinės Bažnyčios, kurios ląstelė yra parapija, jausmą. Tikėjimo liudytojai, mokytojai ir mistagogai, Bažnyčios vardu mokantys palydovai ir pedagogai, būsite pašaukti bendradarbiauti su vykdančiais kunigystės šventimų tarnystę įvairiose apaštalavimo formose, kartu atsakingi už Kristaus Bažnyčiai patikėtą misiją, visada pasirengę atsakyti kiekvienam, kuris jūsų klausia apie jumyse esančią viltį.“

Visų vardu sukalbėjęs palaiminimo prašymo maldą, kiekvienam popiežius įteikė po kryžių, sakydamas: „Priimk šį mūsų tikėjimo ženklą, Kristaus tiesos ir meilės mokymo katedrą: skelbk Jį savo gyvenimu, darbais ir žodžiais.“ (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode